Контакт

Београд, Краљице Наталије 37, Телефон: +381-11-3628-375, +381-11-3611-126 Факс: +381-11-3612-595 Email: udruzenja@mg.edu.rs
Top Panel
A+ R A-

Организација Кликера

Орган Удружења је Скупштина.

Одлуку о избору заступника Удружења доноси Скупштина удружења.

Заступник заступа Удружење, а у његовом одсуству, Удружење заступа заменик кога овласти заступник.

Скупштину Удружења чине сви његови чланови. Скупштина се редовно састаје једном годишње. Ванредна седница Скупштине може се заказати на иницијативу најмање једне трећине чланова Скупштине. Иницијатива се подноси заступнику Удружења у писаном облику и у њој се морају навести питања чије се разматрање предлаже. Седницу Скупштине сазива заступник Удружења, писаним обавештењем о месту и времену одржавања Скупштине и предлогу дневног реда.

Седницом председава лице које буде, јавним гласањем, изабеано на почетку седнице.