Контакт

Београд, Краљице Наталије 37, Телефон: +381-11-3628-375, +381-11-3611-126 Факс: +381-11-3612-595 Email: udruzenja@mg.edu.rs
Top Panel
A+ R A-

О удружењу "Кликер"

 

Удружење "Кликер" је невладино и непрофитно удружење, основано на неодређено време ради остваривања циљева у области образовања и васпитања (основно и средње образовање), унапређивања и популаризације математике и природних наука, подршке за припреме и учествовања на такмичењима ученика, као и организације кампова и припремне наставе за ученике.

Циљеви Удружења "Кликер" су:

  • популаризација математике, информатике и природних наука;
  • усавршавање знања из свих области и припрема ученика за домаћа и међународна такмичења;
  • организовање летњих и зимских кампова за ученике основне и средње школе са циљем организовања наставе математике, информатике и природних наука.

Предавачи би били истакнути професори Математичке гимназије и Универзитета, као и бивши ученици Математичке гимназије.

Циљ је додатно надограђивање знања стеченог током школске године; организовање наставе из Српског језика за ученике из расејања; организовање спортских активности и такмичења; повезивање математичких, спортских и културних пројеката; афирмација угледа Математичке гимназије; рад на обезбеђивању квалитетних услова за рад ученика и наставника; израда програма посета значајним научним, културним и спортским манифестацијама; стипендирање и награђивање талентованих ученика итд.

Ради остваривања својих циљева Удружење "Кликер" нарочито:

  • прикупља и обрађује научну и стручну литературу у области образовања и васпитања;
  • организује, само или у заједници са другим организацијама, саветовања, семинаре и друге облике едукације које су у вези са циљевима Удружења
  • сарађује са универзитетима, школама, стручним удружењима и другим организацијама у земљи и иностранству које се баве образовањем и васпитањем.

 

Адреса: Београд, Краљице Наталије 37

Матични број: 28073763

ПИБ: 107439139

Текући рачун: 160-367209-78 (Банка Интеза)

Шифре делатности: 9499 и 8559

 


 

Организација Удружења "Кликер"

 


Орган Удружења је Скупштина.

Одлуку о избору заступника Удружења доноси Скупштина удружења.

Заступник заступа Удружење, а у његовом одсуству, Удружење заступа заменик кога овласти заступник.

Скупштину Удружења чине сви његови чланови. Скупштина се редовно састаје једном годишње. Ванредна седница Скупштине може се заказати на иницијативу најмање једне трећине чланова Скупштине. Иницијатива се подноси заступнику Удружења у писаном облику и у њој се морају навести питања чије се разматрање предлаже. Седницу Скупштине сазива заступник Удружења, писаним обавештењем о месту и времену одржавања Скупштине и предлогу дневног реда.

Седницом председава лице које буде, јавним гласањем, изабеано на почетку седнице.

 


 

Статут Удружења "Кликер"

 


 

Жиро-рачун Удружења "Кликер"

 

 

160-367209-78 (Банка Интеза)

Матични број: 28073763

ПИБ: 107439139

Текући рачун: 160-367209-78 (Банка Интеза)

Шифре делатности: 9499 и 8559

 

 

INSTRUCTION FOR CUSTOMER TRANSFERS IN EUR

 

56: Intermediary:
BCITTMM
INTESA SANPAOLO SPA
MILANO, ITALY

 

57: Accunt with institution:
DBDBRSBG
BANCA INTESA AD, BEOGRAD
MILENTIJA POPOVICA 7B
BEOGRAD, REPUBLIKA SRBIJA

 

59: Beneficiary:
/RS35160005400000459974
UDRUZENJE KLIKER
KRALJICE NATALIJE 37
Beograd
Republic of Serbia

 

 

INSTRUCTION FOR CUSTOMER TRANSFERS IN USD

 

56: Intermediary:
BCITUS33
INTESA SANPAOLO SPA (FORMERLY BANCA INTESA SPA NEW YORK)
NEW YORK, NY, UNITED STATES

 

57: Accunt with institution:
DBDBRSBG
BANCA INTESA AD, BEOGRAD
MILENTIJA POPOVICA 7B
BEOGRAD, REPUBLIKA SRBIJA

 

59: Beneficiary:
/RS35160005400000459974
UDRUZENJE KLIKER
KRALJICE NATALIJE 37
Beograd
Republic of Serbia